Usługi Księgowe Mińsk Mazowiecki i Ostróda
Krawczyńska Klaudia

adresy naszych biur:

ul. Kościuszki 13 lok. 203D (I piętro)

05-300 Mińsk Mazowiecki

oraz

ul. Grabowa 6

14-100 Ostróda

tel: 504-247-257

e-mail: krawczynska@biuro-jpk.pl

  • baner

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Realizując przysługujące Państwu prawo do informacji na podstawie Art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

 

Jako administratora danych osobowych uzyskanych przy zawieraniu umów oraz w trakcie ich trwania wykorzystujemy je w następującym celu:

 

1. Zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy, w tym reklamacji, odstąpień od umów zawartych na odległość oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia oraz weryfikacja wiarygodności płatniczej przy zawarciu lub przedłużeniu każdej umowy - art. 6 ust. 1b RODO,

 

2. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z powszechnym prawem, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, między innymi wystawiania i przechowywania faktur VAT, oraz innych dokumentów księgowych – art. 6 ust. 1c RODO,

 

3. Marketingu bezpośredniego naszych usług oraz tworzenie na nasze potrzeby zestawień, analiz i statystyk w trakcie trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, jak również w celu ustalania i dochodzenia tych roszczeń – art. 6 ust. 1f

 

Jakie dane przetwarzamy:

 

1. Dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię i nazwisko,

 

2. Dane adresowe i teleadresowe.

 

Przetwarzamy dane uzyskane wyłącznie od Państwa. Dane te przekazujemy podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym i swoim imieniu i na podstawie zawartych z nami umów:

 

1. Firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne,

 

2. Podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonywania naszych usług jeśli zawierana umowa wymaga ich udziału:

 

- podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie – w związku z przekazywaniem korespondencji

 

- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą – w celu dokonywania płatności,

 

- podmiotom świadczącym usługi marketingowe – pośrednictwo przy sprzedaży i reklamie,

 

- podmiotom świadczącym usługi administracyjne, księgowe, prawne, podatkowe – w celach ogólno obowiązujących przepisów prawa.

 

W związku z łączącą nas umową możemy podejmować w sposób zautomatyzowany decyzje wywołujące istotny dla Państwa skutek.

 

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

Przetwarzamy Państwa dane przez okres wymagany przez ogólno obowiązujące prawo podatkowe.

 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o aktualizacje danych osobowych, sprostowanie ich nieprawidłowości, ograniczenie ich przetwarzania np. na wybrany okres lub usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie. Mogą Państwo również zgłosić prośbę o dostęp do swoich danych osobowy jak również o ich przeniesienie jeśli zostały spełnione warunki zawarte w art. 20 ust.1 RODO.

 

Jeżeli uważają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.